1. Postanowienia ogólne
 2. Polityka dotyczy wszystkich Danych osobowych przetwarzanych w Sindbad Halina Mazurkiewicz z siedzibą przy ul. 3-go Maja 7a, 41-800 Zabrze niezależnie od formy ich przetwarzania (przetwarzane tradycyjnie zbiory ewidencyjne, systemy informatyczne) oraz od tego, czy dane są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych.
 3. Polityka jest przechowywana w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej w siedzibie Administratora.
 4. Polityka jest udostępniana do wglądu osobom posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych na ich wniosek, a także osobom, którym ma zostać nadane upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, celem zapoznania się̨ z jej treścią.
 5. Dla skutecznej realizacji Polityki Administrator Danych zapewnia:
 6. a)  odpowiednie do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną środki techniczne i rozwiązania organizacyjne,
 7. b)  kontrolę i nadzór nad Przetwarzaniem danych osobowych,
 8. c)  monitorowanie zastosowanych środków ochrony.
 9. d) wywieszenie w siedzibie Administratora Danych oraz zamieszczenie na stronie internetowej karty informacyjnej zawierającej podstawowe informacje o podmiocie przetwarzającym dane, zakresie, celu i czasie ich przetwarzania oraz informacje o przysługujących uprawnieniach.
 10. Monitorowanie przez Administratora Danych zastosowanych środków ochrony obejmuje m.in. działania Użytkowników, naruszanie zasad dostępu do danych, zapewnienie integralności plików oraz ochronę przed atakami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi.
 11. Administrator Danych zapewnia, że czynności wykonywane w związku z przetwarzaniem i zabezpieczeniem danych osobowych są̨ zgodne z niniejszą polityką oraz odpowiednimi przepisami prawa.
 12. Dane osobowe przetwarzane u administratora danych
 • Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych gromadzone są̨ w zbiorach danych. Administrator Danych w zależności od przedmiotu umowy może przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres mail, adres zameldowania, numer dokumentu tożsamości, data jego wydania, data jego ważności, organ wydający dokument, miejsce urodzenia, nazwisko panieńskie matki, numer rejestracyjny pojazdu.
 • U Administratora Danych wyodrębnione są dwa zbiory danych tj. Zbiór Danych Pracowniczych, gdzie gromadzone są dane osobowe pracowników Administratora Danych w celach realizacji zatrudnienia pracowników, obowiązków kadrowych oraz fiskalnych, oraz Zbiór Danych Klientów, gdzie gromadzone są dane osobowe klientów Administratora Danych Osobowych w celach realizacji umowy oraz w celach marketingowych oraz formularze zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Administrator danych nie podejmuje czynności przetwarzania, które mogłyby się̨ wiązać́ z poważnym prawdopodobieństwem wystąpienia wysokiego ryzyka dla praw i wolności osób. W przypadku planowania takiego działania Administrator wykona czynności określone w art. 35 i nast. RODO.
 • W przypadku planowania nowych czynności przetwarzania Administrator dokonuje analizy ich skutków dla ochrony danych osobowych oraz uwzględnia kwestie ochrony danych w fazie ich projektowania.
 • Ponadto, Administrator Danych osobowych dokonuje przetwarzania danych osobowych w zakresie i w celu określonym w zawartych z podmiotami trzecimi umowach o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Postanowienia przedmiotowych umów stanowią element Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych u Administratora Danych i winny być przestrzegane także przez osoby upoważnione przez administratora danych do przetwarzania danych osobowych. Umowy zostaną udostępnione do wzglądu w siedzibie Administratora Danych. Przedmiotowe umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych zostały zaewidencjonowane w Wykazie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych, który stanowi załącznik do niniejszej polityki bezpieczeństwa danych osobowych.

III. Obowiązki i odpowiedzialność́ w zakresie zarządzania bezpieczeństwem

 1. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązane są̨ do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z ustaloną przez Administratora Danych Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych, a w tym instrukcją zarzadzania systemem informatycznym, a także innymi dokumentami wewnętrznymi i procedurami związanymi z Przetwarzaniem danych osobowych w Sindbad Halina Mazurkiewicz z siedzibą przy ul. 3-go Maja 7a, 41-800 Zabrze 
 2. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w przypadku stwierdzenia, iż zostało w stosunku do Administratora Danych skierowane żądanie o dostęp, prostowanie, ograniczenie przetwarzania, usunięcie, przeniesienie danych osobowych lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez podmioty uprawnione, których dane osobowe są przetwarzane, zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia Administratora Danych o tym zdarzeniu oraz przedsięwzięcia niezbędnych kroków w celu realizacji zgłoszonego żądania.
 3. Wszystkie dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych z poszanowaniem zasad przetwarzania przewidzianych przez przepisy prawa:
 4. a)  W każdym wypadku występuje chociaż̇ jedna z przewidzianych przepisami prawa podstaw dla przetwarzania danych.
 5. b)  Dane są przetwarzane rzetelnie i w sposób przejrzysty.
 6. c)  Dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
 7. d)  Dane osobowe są przetwarzane jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągniecia celu przetwarzania danych.
 8. e)  Dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.
 9. f)  Czas przechowywania danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały zebrane, a po tym okresie są one zanonimizowane bądź́ usuwane.
 10. g)  Wobec osoby, której dane dotyczą̨, wykonywany jest obowiązek informacyjny zgodnie z treścią̨ art. 13 i 14 RODO.
 11. h)  Dane są zabezpieczone przed naruszeniami zasad ich ochrony.
 12. Za naruszenie lub próbę̨ naruszenia zasad przetwarzania i ochrony Danych osobowych uważa się̨ w szczególności:
 13. a)  naruszenie bezpieczeństwa Systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe, w razie ich przetwarzania w takich systemach;
 14. b)  udostępnianie lub umożliwienie udostępniania Danych osobom lub podmiotom do tego nieupoważnionym;
 15. c)  zaniechanie, choćby nieumyślne, dopełnienia obowiązku zapewnienia danym osobowym ochrony;
 16. d)  niedopełnienie obowiązku zachowania w tajemnicy Danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;
 17. e)  przetwarzanie Danych osobowych niezgodnie z założonym zakresem i celem ich zbierania;
 18. f)  spowodowanie uszkodzenia, utraty, niekontrolowanej zmiany lub nieuprawnione kopiowanie Danych osobowych;
 19. g)  naruszenie praw osób, których dane są przetwarzane.
 20. h) przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych bez uzyskania uprzedniej zgody/
 21. W przypadku stwierdzenia okoliczności naruszenia zasad ochrony danych osobowych Użytkownik zobowiązany jest do podjęcia wszystkich niezbędnych kroków, mających na celu ograniczenie skutków naruszenia i do niezwłocznego powiadomienia Administratora Danych,
 22. Do obowiązków Administratora Danych w zakresie zatrudniania, zakończenia lub zmiany warunków zatrudnienia pracowników lub współpracowników (osób podejmujących czynności na rzecz Administratora Danych na podstawie innych umów cywilnoprawnych) należy dopilnowanie, by:
 23. a)  pracownicy byli odpowiednio przygotowani do wykonywania swoich obowiązków, w tym zapoznali się z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych;
 24. b)  każdy z przetwarzających Dane osobowe był pisemnie upoważniony do przetwarzania zgodnie z „Upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych” – wzór Upoważnienia stanowi załącznik do niniejszej Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych są ewidencjonowane w Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych – wzór ewidencji stanowi załącznik do niniejszej Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych,
 25. c) każdy pracownik zobowiązał się do zachowania danych osobowych przetwarzanych u Administratora Danych w tajemnicy. „Oświadczenie i zobowiązanie osoby przetwarzającej dane osobowe do zachowania tajemnicy” stanowi załącznik do niniejszej Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych,
 26. Pracownicy zobowiązani są do:
 27. a)  ścisłego przestrzegania zakresu nadanego upoważnienia;
 28. b)  przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych;
 29. c)  zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;
 30. d)  zgłaszania incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa Danych oraz niewłaściwym funkcjonowaniem systemu Administratorowi Danych.
 31. e) uzyskiwania zgód podmiotów przed przetworzeniem ich danych osobowych w celach marketingowych. Formularz Zgody na Przetwarzanie Danych Osobowych stanowi załącznik do niniejszej Polityki Danych Osobowych.
 32. Obszar przetwarzania danych osobowych
 1. Obszar, w którym przetwarzane są̨ Dane osobowe w Sindbad Halina Mazurkiewicz obejmuje pomieszczenie biurowe zlokalizowane przy:
  1. ul. 3-go Maja 7a, 41-800 Zabrze (SZA)
  2. ul. Pionierów 8, 44-100 Gliwice (SGL-PKS)
  3. ul. Wyszyńskiego 9, 44-100 Gliwice (SGL)
  4. ul. P. Skargi 4, 40-091 Katowice (SKA PKS)
  5. ul. Katowicka 8, 41-902 Bytom (SBY)
 2.  Administrator Danych osobowych posiada tytuły prawne do ww. lokalu na podstawie prawa własności zawartych umów cywilnoprawnych. Archiwum danych osobowych prowadzone jest przy ul. Katowickiej 8, 41-902 Bytom.
 3. Dodatkowo obszar, w którym przetwarzane są̨ Dane osobowe, stanowią̨ wszystkie komputery przenośne oraz inne nośniki danych znajdujące się̨ poza obszarem wskazanym powyżej, a które należą do Sindbad Halina Mazurkiewicz z siedzibą przy ul. 3-go Maja 7a, 41-800 Zabrze.
 1. Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych
 1. Administrator Danych zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości Przetwarzanych danych.
 2. Zastosowane środki ochrony (techniczne i organizacyjne) powinny być́ adekwatne do stwierdzonego poziomu ryzyka dla poszczególnych systemów, rodzajów zbiorów i kategorii danych. Środki te obejmują̨ w zależności od infrastruktury lokalu:
 1. a) Ograniczenie dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, jedynie do osób odpowiednio upoważnionych. Inne osoby mogą̨ przebywać́ w pomieszczeniach wykorzystywanych do przetwarzania danych jedynie w towarzystwie osoby upoważnionej.
 2. b) Zamykanie pomieszczeń tworzących obszar Przetwarzania danych osobowych określony w pkt IV powyżej na czas nieobecności pracowników, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. c) Wykorzystanie zamykanych szafek do zabezpieczenia dokumentów.
 4. d) Wykorzystanie niszczarki do skutecznego usuwania dokumentów zawierających dane osobowe.
 5. e) Ochronę̨ sieci lokalnej przed działaniami inicjowanymi z zewnątrz przy użyciu sieci firewall.
 6. f) Wykonywanie kopii awaryjnych danych na szyfrowanym dysku zewnętrznym lub w postaci wykorzystywania przestrzeni dyskowej w usługach chmurowych.
 7. g) Ochronę sprzętu komputerowego wykorzystywanego u Administratora Danych przed złośliwym oprogramowaniem.
 8. h) Zabezpieczenie dostępu do urządzeń Administratora Danych przy pomocy haseł dostępu.
 9. i) Wykorzystanie szyfrowania danych przy transmisji danych w systemie elektronicznym.
 10. j) Usługę firmy ochrony mienia w siedzibie Administratora Danych;
 11. k) Zapewnienie systemu alarmu antywłamaniowego w siedzibie Administratora Danych.
 12. l) Zapewnienie ochrony antypożarowej w siedzibie Administratora Danych.
 13. m) Zapewnienie kontroli monitoringu z zastosowaniem kamer przemysłowych;
 14. n) Przestrzeganie „polityki pustych biurek”, co nakłada na upoważnione osoby do przetwarzania danych osobowych u Administratora Danych obowiązek usunięcia ze stanowiska pracy wszystkich dokumentów zawierających dane osobowe do odpowiednio zabezpieczonych szafek po zakończeniu przetwarzania danych osobowych;
 15. o) Przestrzegania zakazu dokonywania skanów, kopii, fotokopii dokumentów tożsamości, w tym paszportów lub dowodów osobistych. Niezbędne dane do wykonania umowy powinne zostać spisane na odpowiedni formularz z okazanych dokumentów tożsamości.
 16. p) Przestrzeganie zakazu przetwarzania wrażliwych danych osobowych, przez co rozumie się dane dotyczące stanu zdrowia, seksualności, pochodzenia etnicznego, religijności. Co za tym idzie, zakazane jest dokonywanie skanów, kopii, fotokopii dokumentacji medycznej klientów.
 17. r) Prowadzone archiwum baz danych osobowych jest odseparowane od bazy danych osobowych przetwarzanych na bieżąco i odpowiednio oznaczone. Nadto, jest zabezpieczone przed dostępem do nich osób nieupoważnionych, przed zniszczeniem czy kradzieżą, poprzez wykorzystanie zamykanych szafek, ograniczenie dostępu osób niepowołanych do pomieszczeń, gdzie jest archiwum prowadzone, oraz zawiera wyposażenie przeciwpożarowe.
 18. Naruszenia zasad ochrony danych osobowych
 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych Administrator dokonuje oceny, czy zaistniałe naruszenie mogło powodować́ ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 2. W każdej sytuacji, w której zaistniałe naruszenie mogło powodować́ ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator zgłasza fakt naruszenia zasad ochrony danych organowi nadzorczemu bez zbędnej zwłoki – jeżeli to wykonalne, nie później niż̇ w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia. Wzór zgłoszenia określa załącznik do niniejszej Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych.
 3. Jeżeli ryzyko naruszenia praw i wolności jest wysokie, Administrator zawiadamia o incydencie także osobę̨, której dane dotyczą̨.

 

VII. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator Danych Osobowych może powierzyć́ przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi wyłącznie w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, zgodnie z wymogami wskazanymi dla takich umów w art. 28 RODO.
 2. Przed powierzeniem przetwarzania danych osobowych Administrator w miarę możliwości uzyskuje informacje o dotychczasowych praktykach procesora dotyczących zabezpieczenia danych osobowych.

VIII. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

 1. Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego, poza sytuacjami w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą̨.
 2. Procedury nadawania uprawnień do Przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w Systemie informatycznym, sposób zarządzania Systemem informatycznym.
 3. Do obsługi Systemu informatycznego oraz urządzeń́ wchodzących w jego skład, służących do Przetwarzania danych, mogą̨ być́ dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie wydane przez Administratora Danych. Upoważnienie do Przetwarzania Danych Osobowych stanowi załącznik do niniejszej Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych.
 4. Po upoważnieniu osoby do dostępu do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym zostaje jej nadany Identyfikator użytkownika. Z chwilą nadania Identyfikatora osoba może uzyskać́ dostęp do systemów informatycznych w zakresie odpowiednim do danego upoważnienia.
 5. Dla każdego Użytkownika Systemu informatycznego ustalony jest odrębny Identyfikator i Hasło.
 6. Identyfikator użytkownika nie może być zmieniany, a po wyrejestrowaniu Użytkownika z Systemu informatycznego nie może być́ przydzielony innej osobie.
 7. Identyfikator osoby, która utraciła uprawnienia do dostępu do Danych osobowych, zostaje niezwłocznie wyrejestrowany z Systemu informatycznego, w którym są̨ przetwarzane, zaś Hasło dostępu zostaje unieważnione oraz zostają̨ podjęte inne działania niezbędne w celu zapobieżenia dalszemu dostępowi tej osoby do danych.
 8. W Systemie informatycznym stosuje się̨ Uwierzytelnianie na poziomie dostępu do systemu operacyjnego. Do Uwierzytelnienia Użytkownika na poziomie dostępu do systemu operacyjnego stosuje się̨ Hasło oraz Identyfikator użytkownika.
 9. Hasła użytkowników umożliwiające dostęp do Systemu informatycznego utrzymuje się w tajemnicy również po upływie ich ważności.
 10. Minimalna długość Hasła przydzielonego Użytkownikowi wynosi min. 8 znaków alfanumerycznych i znaków specjalnych.
 11. Zabrania się̨ używania identyfikatora lub Hasła drugiej osoby.
 12. Pracownik po przyjściu do pracy uruchamia stację roboczą.
 13. Przed uruchomieniem komputera należy sprawdzić, czy nie zostały do niego podłączone żadne niezidentyfikowane urządzenia.
 14. Po uruchomieniu pracownik loguje się przy pomocy identyfikatora Użytkownika oraz hasła do systemu informatycznego.
 15. W trakcie pracy przy każdorazowym opuszczeniu stanowiska komputerowego należy dopilnować́, aby na ekranie nie były wyświetlane Dane osobowe.
 16. Przy opuszczaniu stanowiska na dłuższy czas należy ustawić ręcznie blokadę̨ klawiatury i wygaszacz ekranu (wygaszacz nie rzadszy niż aktywujący się po 15 min braku aktywności, przy wybudzeniu komputera należy ponownie zalogować się do systemu).
 17. Dla zabezpieczenia integralności danych dokonuje się̨ archiwizacji danych w systemach Administratora Danych.
 18. Do archiwizacji służy zewnętrzny szyfrowany dysk pamięci lub w postaci wykorzystywania przestrzeni dyskowej w usługach chmurowych.
 19. Wszystkie dane archiwizowane winny być identyfikowane, tj. zawierać takie informacje jak datę dokonania zapisu oraz identyfikator zapisanych w kopii danych.
 20. Nośniki z kopiami archiwalnymi powinny być zabezpieczone przed dostępem do nich osób nieupoważnionych, przed zniszczeniem czy kradzieżą̨.
 21. Nośników z danymi zarchiwizowanymi nie należy przechowywać́ w tych samych pomieszczeniach, w których przechowywane są Zbiory danych osobowych używane na bieżąco.
 22. Nośniki informacji, kopie zapasowe, które nie są przeznaczone do udostepnienia, przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do nich osobom niepowołanym.
 23. Kopie, które są już̇ nieprzydatne, należy zniszczyć fizycznie lub stosując wymazywanie poprzez wielokrotny zapis nieistotnych informacji w obszarze zajmowanym przez dane kasowane.
 24. Zabrania się wynoszenia jakichkolwiek nagranych nośników zawierających dane osobowe z miejsca pracy.
 25. System informatyczny jest zabezpieczony przed działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawionego dostępu oraz przed działaniami inicjowanymi z sieci zewnętrznej. Zabezpieczenie obejmuje:
  1. Użytkowany system jest automatycznie skanowany z częstotliwością̨ 1 raz w tygodniu;
  2. Aktualizacja bazy wirusów odbywa się poprzez automatyczne pobieranie bazy wirusów przez program antywirusowy.
  3. W przypadku wykrycia wirusa należy:
  4. a)  uruchomić program antywirusowy i skontrolować́ użytkowany system,
  5. b)  usunąć wirusa z systemu przy wykorzystaniu programu antywirusowego.
  6. Jeżeli operacja usunięcia wirusa się nie powiedzie, należy:
  7. a)  zakończyć pracę w systemie komputerowym,
  8. b)  odłączyć zainfekowany komputer od sieci,
  9. c)  powiadomić o zaistniałej sytuacji Administratora Danych.
 26. Urządzenia i nośniki zawierające Dane osobowe przekazywane poza obszar, w którym są one przetwarzane, zabezpiecza się w sposób zapewniający poufność́ i integralność danych.
 27. Pracownicy mogą̨ korzystać z poczty elektronicznej w celach służbowych oraz w celach prywatnych w zakresie ograniczonym swoimi obowiązkami.
 28. Administrator może poznawać treść wiadomości elektronicznych wykorzystywanych przez pracowników znajdujących się we wszystkich systemach Administratora.
 29. Zabronione jest otwieranie wiadomości e-mail pochodzących od nieznanego nadawcy bądź́ z podejrzanym tytułem (tzw. phishing e-mail). W szczególności zabronione jest otwieranie linków bądź́ pobieranie plików zapisanych w komunikacji zewnętrznej od nieznanego nadawcy.
 30. Przeglądy kontrolne, serwis sprzętu i oprogramowania powinny być dokonywane przez firmy serwisowe, z którymi zostały zawarte umowy zawierające postanowienia zobowiązujące je do przestrzegania zasad poufności informacji uzyskanych w ramach wykonywanych zadań.
 31. Przy dokonywaniu serwisu należy przestrzegać następujących zasad:
 32. a) czynności serwisowe powinny być́ wykonywane w obecności osoby upoważnionej do Przetwarzania danych,
 33. b)  przed rozpoczęciem tych czynności dane i programy znajdujące się̨ w systemie powinny zostać zabezpieczone przed ich zniszczeniem, skopiowaniem lub niewłaściwą zmianą,
 34. c)  prace serwisowe należy ewidencjonować w książce zawierającej rodzaj wykonywanych czynności serwisowych, daty rozpoczęcia i zakończenia usługi, odnotowanie osób dokonujących czynności serwisowych, tj. imienia i nazwiska, a także osób uczestniczących w pracach serwisowych,
 35. d)  w przypadku prac serwisowych dokonywanych przez podmiot zewnętrzny, wymagających dostępu do Danych osobowych, z podmiotem takim powinny zostać́ zawarte stosowne umowy powierzenia danych osobowych.
 36. Postanowienia końcowe.
 37. Za niedopełnienie obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych ponosi odpowiedzialność na podstawie Kodeksu pracy, Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Kodeksu karnego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tzw. RODO.
 38. Zastrzeżenia. Autor zastrzega, iż niniejszy dokument został sporządzona przy założeniu, że okoliczności faktyczne oraz informacje przedstawione przez Administratora Danych są prawdziwe a zarazem, że wszelkie istotne dla Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych okoliczności faktyczne i informacje zostały ujawnione Autorowi. W przypadku ujawnienia nowych faktów lub zmiany stanu prawnego treść Polityki Bezpieczeństwa winna podlegać zmianie. Polityka Bezpieczeństwa została sporządzona według stanu prawnego na dzień 28 maja 2018r. Autor nie ponosi odpowiedzialności za realizowanie i przestrzeganie postanowień niniejszej Polityki Bezpieczeństwa przez Administratora Danych. Autor nie pełni funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

3.. Zastrzega się pełną poufność wszelkich treści zawartych w Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych